Privacyverklaring

1. Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website salvatorwelzijnscentrum.be.

De website wordt uitgebaat door Salvator Welzijnscentrum VZW, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Ekkelgaarden 17 – 23 3500 Hasselt , en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0423.571.581.

Salvator Welzijnscentrum VZW draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt via de Website.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Salvator Welzijnscentrum VZW uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden.

Salvator Welzijnscentrum VZW draagt zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van haar website.
Al uw gegevens die u op onze websites en/of productsites ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij dienen om u een betere service te garanderen.

2. Verzameling, gebruik en andere verwerkingen van persoonsgegevens

Statistische informatie

Bij ieder bezoek aan de Website kunnen verschillende persoonsgegevens en logbestanden automatisch over u worden verzameld, met name uw IP-adres, eventueel uw locatie, de datum en duur van uw bezoek aan de Website, de websites van waaruit u naar de Website wordt doorgelinkt, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de Website en in het bijzonder de pagina’s die u op de Website bezoekt.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren. 

Bezoekersinformatie

Van zodra uw bezoek of uw gebruik zich niet beperkt tot algemene informatievergaring en meer bepaald wanneer u op of via de Website gebruik maakt van de aangeboden functionaliteiten, zoals het gebruiken van het contactformulier, worden bovendien bijkomende gegevens gevraagd en/of verzameld.

Bij een informatie-aanvraag vraagt Salvator Welzijnscentrum VZW u een minimum aan persoonsgegevens teneinde u te kunnen contacteren:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Uw vragen of opmerkingen

Dergelijke gegevens worden gebruikt om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden.

3. Rechten van toegang, aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u op ieder ogenblik een kosteloos recht op toegang, aanpassing en verbetering van uw persoonsgegevens. U kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en kan zich hiervoor schriftelijk richten tot de verantwoordelijke dienst voor de verwerking van Salvator Welzijnscentrum VZW op de hierna vermelde contactgegevens.

4. Contactgegevens

Salvator Welzijnscentrum VZW is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

U kan Salvator Welzijnscentrum VZW contacteren op het volgende adres:

  • Ekkelgaarden 17 – 23 – 3500 Hasselt
  • ☎ Welzijnscentrum – 011 27 29 21
  • ☎ Herstelverblijf – 011 77 96 13

Salvator Welzijnscentrum VZW behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te wijzigen.
Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 06/11/2020.